مناسبت ها

متوسطه اول نیکان

آموزش و پرورش هزاره ي سوّم فرارسيده است . از اين رو ضرورت توجه بيشتر به تكنولوژي و شيوه هاي نوين در جهت ارتقاء كيفي آموزش بيش از پيش احساس مي شود.و مديران و دست اندركاران خلاق در عرصه ي آموزش و پرورش بيشتر و سريع تر از ديگران موقعيت ها و ضرورت هاي جديد را در مي بايند و با فراهم كردن بسترهاي مناسب و استفاده از روش هاي نو به كشف و پرورش نيروهاي خلاق پرداخته و با ايجاد انگيزش هاي قوي براي كسب موفقيت ها و موقعيت ها ي ممتاز در امر آموزش تلاش مي كنند.

بديهي است كه اين مدرسه در جهت نيل به اهداف والاي فرهنگي به ابزاري كار آمد و موثر نيازمند است ودر همين راستا با بهره گيري از تلاش و تجربيات كارشناسان اقدام به ايجاد فضاي مناسب جهت آموزش و پرورش نموده است.

 

مهم ترين اصول حاكم بر...

ادامه ...
متوسطه اول نیکان

اخبار

مقالات

-به موقع در کلاستان حاضر شوید. همیشه آن تایم باشید. سروقت در کلاستان حاضر شوید. دیرآمدن دلیل خوبی برای تشخیص بی نظمی و تنبلی شما در کلاس است...

بیشتر